64. Bakke

 

INNHOLD

GÅRDSREGISTER

Navnet, som ikke trenger videre forklaring, skrives 1593 Backe, 1667 og 1723 Bache, 1801 Bacche, 1838 og senere Bakke.

Bålag: Ådne, Ellefsrød, Torp og Bakkegardene.

Skylden. Den gamle skyld var svært høy, 3 bpd. 15 mk. smør, og gården ble regnet som fullgård. I 1667-matrikkelen ble Bakke satt helt ned til ødegård med skyld 2 bpd. smør (men den gamle skyld sees ofte anført senere også). 1838: 3 daler 3 ort 4 skill. 1888 og 1904: 8 mark 48 øre.

 

Husdyr, høyavling, utsæd.

 

Antall bruk

Hester

Storfe

Ungfe

Sauer

Geiter

Svin

Høylass

Utsæd

Fold

1657

1

1

5

2

6

3

1

1667

1

1

4

2

5

16

Sår 5 t,

trær 1 t

1723

1

1

7

4

16

7 t havre

1803

2

1

3

4 t

1820

3

2

4 à 5

4 t havre

1835

3

2

6

4

¼ t bygg,

5 t havre,

3 t poteter

1865

3

(+ 2 plasser)

2

11

6

122 skpd.

⅜ t hvete,

¾ t bygg,

10 t havre,

7 t poteter

4 à 6

4 à 6

3 à 4

4

1875

4

(+ 2 plasser)

3

5

2

2

¼ t t hvete,

⅞ t bygg,

8 t havre,

5 ¾ t poteter

 

Matrikulerte bruk. 1838: 3. 1888: 5. 1904: 6. 1950: 10.

Antall personer. 1711: 4. 1801: 16. 1845: 12. 1865: 23. 1891: 27.

Andre opplysninger. 1667: Skog til brenne og gjerdefang. Ingen rydningsjord. Pålagt å plante humlehage. 1723: Skog til husfornødenhet og litt smålast. Fehavn hjemme. Middels jordart. 1803: Fornøden skog og havn. 1820: Tilstrekkelig havn. Skog til husbehov og noe til salg. Kuldlendt. 1865: Jorda av middels eller litt under middels beskaffenhet. Tilstrekkelig havn til besetningene. Delvis tungbrukt. Skog til husbehov, og av skogprodukter av gran, furu og til dels bjørk kan årlig selges for 21 spd.

 

Sag og kvern.

Vi hører ikke om sag på Bakke før i 1804; da fikk oppsitterne bevilling til å sette opp en «bygdesag» på gårdens grunn. Det var besiktelse på saga i 1819: Saga hadde ett blad. Vassdraget var godt (Ådneelva), men skogen ubetydelig. Intet tømmer fra fremmede skoger, da det fantes sager i mengde. Det kunne derfor ikke skjæres større årlig kvantum enn 3 tylfter tømmer.

I 1820 nevnes både sag og kvern.

 

Eiere

I 1617 eier Gjurd Rørkoll i Stokke 1 bpd. 15 mk. smør i Bakke. I 1624 har Enner Rørkoll 2 huder ( = 3 bpd. smør) og Lars Skarsholt 9 mk. smør. Rørkollparten er i 1630 gått over til Ole Jenssøn Fossnes, og hans enke eier den ennå i 1643. Men i 1650 har Anders Madsen kjøpt gården, den første han ervervet i Andebu; en part på 9 mk. smør hørte dog til på Ellefsrød. I 1699 solgte Anders Madsens sønn, stiftamtmann Mathias de Tonsberg, gården til Rasmus Hansen. Dermed ble Bakke selveiergods og har stort sett vært det siden. Se ellers under Brukere.

 

Brukere

Helge er oppsitter i 1593 og fram til 1630, da han døde. Etterfølges av Arne, visstnok innflytter, hadde 5 barn. Flytter vekk ca. 1645.

Lars Halvorssøn, også innflytter, er bruker fra ca. 1645 til han døde 1668, vel 50 år gl. Hadde en stor barneflokk, hvorav flere d. små. Oppføres 1662 som «forarmet» og kan ikke betale skatten.

Ole var neste leilending. 3 barn, hvorav 2 d. små. I 1672 var han stevnet for retten, tiltalt for å ha slått til Mads Gregersen (brorsønn av Anders Madsen) med øksehammeren, fordi Mads hadde merket noen bord som etter Oles formening skulle gå til fogden som betaling for skatt. Ole d. 1713, 78 år gl. — I 1699 ble hovedparten i Bakke kjøpt av

Rasmus Hanssøn 1699—1728. Hadde fra ca. 1690 bodd på Stålerød (se d.g.) og var bror av Torger Hanssøn Haugberg. Han kjøpte i 1701 også de 9 mk. smør som eides av Ellefsrød-folket, og hadde da hele Bakke. G. 1) m. Mari Pedersdtr. S. Trollsås, f. 1652, d. 1703. 2 barn: 1. Peder, f. 1692 på Stålerød, se ndfr. 2. Hans, f. 1695 på Stålerød. G. 2) m. Kirsti Nilsdtr., f. 1672 på Stålerød (var av Ådne-slekt), d. 1708. 4 barn sammen, hvorav bare 1 vokste opp: 3. Anders, f. 1707, g.m. Ingeborg Mathiasdtr. Heum i Kvelde og hadde halve Heum et par år til han d. 1733; enken giftet seg igjen m. Paul Hansen Løvall fra Brunlanes, som overtok Heum-bruket. G. 3) m. Anne Asgautsdtr. 3 barn sammen: 4. Asgaut, f. 1710. 5. Lars, f. 1712, se ndfr. 6. Kirsti, f. 1715. Etter Rasmus' død satt først enken Anne med gården et par år, delte så med eldste sønn Peder; se Part 1 og Part 2.

 

PART 1. Anne Asgautsdatter ca. 1730—39. Solgte sin halvdel i 1739 til sønnen Lars (personalia, se ndfr.).

 

PART 2. Peder Rasmussen ca. 1730—51. Kom tilbake hit fra Skaugen på Nøtterøy, hvor han hadde ektet enken Kari Ingebretsdtr. og endel år hadde eid gården der. Giftet seg igjen 1753 m. Barbro Jakobsdtr. Tori i Stokke, flyttet til Lefsrød i Kodal og kjøpte en part i V. Skorge (se d.g.). Bakke-parten solgte han 1751 for 160 rdl. til halvbroren Lars.

Lars Rasmussen, som altså i 1751 var blitt eier av hele Bakke, hadde gården til han d. 1788, 76 år gl. Han lånte i 1751 150 rdl. av prostinne Gerner, betalte tilbake 1757 og lånte igjen s.å. samme beløp av Claus Nilsen Bugge i Larvik. G. 1) 1739 m. Marte Guttormsdtr. Himberg i Ramnes, d. 1740, 21 år; ingen barn i dette ektesk. G. 2) 1741 m. Marte Knutsdtr. Østre Hotvedt, d. 1798, 84 år gl. Barn: 1. Rasmus, f. 1742, se ndfr. 2. Knut, f. 1744, g. 1781 m. enke Mari Olsdtr. Skarsholt (se d.g.). 3. Anne, f. 1746, g. 1780 m. Kristen Olsen Ådne (se d.g.). 4. Kari, f. 1748, g. 1790 m. Nils Steingrimsen Svindalen (se d.g.). 5. Idde, f. 1751. 6. Abraham, f. 1754, se ndfr. Lars tilskjøtet i 1762 sønnen Rasmus halve gården, men dette var nok en ren proforma-affære, for som Rasmus selv erklærte ved skiftet etter faren i 1789, var dette gjort bare for å befri ham for «den da befrygtende udcommandering», og han hadde derfor heller aldri betalt en skilling av kjøpesummen. Skjøtet av 1762 ble derfor annullert. Gården ble delt mellom sønnene Rasmus og Abraham, se Bruk 1 og Bruk 2.

INNHOLD

GÅRDSREGISTER

 

Bruk 1

Rasmus Larsen 1789—99. Kom hit fra Tolsrød (se d.g.), som han hadde eid noen år. F. 1742, d. 1802, g. 1782 m. enke Randi Olsdtr. på Tolsrød, f. 1740 på Ådne, d. 1804; de hadde sammen datteren Marte, f. 1784. Bruket ble i 1799 ved auksjon for 782 rdl. solgt til Abraham og I sak Pederssønner fra Torp, hver med en halvdel; se henholdsvis Bruk 1 b og Bruk 1 a.

 

BRUK 1 a. Isak Pedersen 1799—1859. F. 1777 på Torp, d. 1863, g. 1799 m. Idde Torgersdtr. Ådne, f. 1781, d. 1858. 14 barn, hvorav 5 d. små; de øvrige var: 1. Thor, f. 1801, se Svindalen, bnr. 8. 2. Ingeborg, f. 1806, g. 1) 1829 m. Anders Abrahamsen Bakke, 2) 1843 m. Kristen Andersen Ø. Nøklegård (se d.g., bnr. 5, hvor alle personalia finnes). 3. Peder, f. 1808, se Svindalen, bnr. 4. 4. Ole, f. 1811. 5. Jakob, f. 1814, se ndfr., bnr. 1. 6. Erik, f. 1817, husm. på Bakke (se ndfr. under Husmenn). 7. Abraham, f. 1820, g. 1850 m. Ingeborg Marie Nilsdtr. Aulesjord, f. 1823. 8. Anders, f. 1824, d. 1838. 9. Johan, f. 1827, bodde en tid på Tolsrød, deretter husm. på Bakke (se ndfr. u. Husmenn). Isak Pedersen solgte i 1859 gården til sønn Jakob Isaksen; se videre bnr. 1.

 

BRUK 1 b. Abraham Pedersen 1799—1818. Han bodde på Ådne (se d.g.) og hadde Bakke-parten som underbruk; det samme gjelder de flg. eiere. Abraham d. 1818, og enken Dorte Kristensdtr. Ådne fikk gården utlagt. Ved skiftet etter henne i 1823 ble den utlagt deres umyndige sønn Peder Abrahamsen Ådne, som i 1839 med kurator for 700 spd. solgte videre til sin bror Kristen Abrahamsen. Se videre bnr. 3.

 

Bruk 2

Abraham Larsen 1789—1826. F. 1754, d. 1840, g. 1790 m. Sibille Pedersdtr., f. 1767 på S. Holt, d. 1850 (søster av ovennevnte Abraham Pedersen og Isak Pedersen). 9 barn, hvorav 6 vokste opp: 1. Lars, f. 1790, se ndfr. 2. Ole, f. 1792, d. 1822; ug. 3. Idde, f. 1795, d. 1870; ug. 4. Peder, f. 1797, se Svindalen, Bruk 2. j. Marte, f. 1800, d. 1868; ug. 6. Anders, f. 1803, se Ø. Nøklegård, bnr. 5. Abraham solgte gården (halve Bakke) i 1826 for 400 spd. og opphold til sønn

Lars Abrahamsen 1826—63. F. 1790 d. 1863; ug. Eide også en part av Svindalen (se d.g., bnr. 9). Solgte gården ved skjøte tgl. 1863 til

Abraham Andersen 1863—87. F. 1834 på Ø. Nøklegård, d. 1906, g. 1855 m. Maren Olea Olsdtr., f. 1833, d. 1898. 3 barn, hvorav 2 vokste opp: 1. Ingeborg Andrea, f. 1855, g.m. Peder Kristensen, se ndfr., bnr. 4. 2. Anders, f. 1857, se bnr. 5. Ved skylddeling 1883 delte Abraham gården mellom sine to barn (se bnr. 4 og bnr. 5) og flyttet selv til Ellefsrød (se d.g., bnr. 3).

 

Bruksnr. 1 (skyld oppr. mark 1,16, ny skyld mark 3,16).

Kalt Bakkedammen.

Jakob Isaksen 1859—69. F. 1814, d. 1869, g. 1842 m. Anne Amundsdtr., enke fra Skarsholt (se d.g., bnr. 1 og 2), f. ca. 1802 i Kviteseid, d. 1870. Ektesk. barnløst. Arvingene solgte eiend. i 1870 til Kristen Abrahamsen Ådne (se d.g.), som også eide bnr. 3 og drev begge eiend. som underbruk under Ådne. I 1871 ble utskilt bnr. 2 (s. d.). Kristen solgte ved skjøte tgl. 1894 bnr. 1 og 3 for kr. 5600 til brorsønn

Lars Anton Pedersen 1894—1937. F. 1862 på Ådne, d. 1937; ug. I 1517 ble bnr. 3 etter begjæring formelt slått sammen med bnr. 1, som derved fikk ny skyld mark 3,18. I 1917 ble fra bnr. 1 utskilt bnr. 7 (s. d.). Arvingene solgte i 1937 det forenede bruk for kr. 13 000 til Olaf Kolkinn, som i 1947 for samme pris solgte videre til

Karl Grønoset 1947—54. F. 1908 i Trysil, sjåfør, g.m. Karen Marie Næss, f. 1906. Barn: Ester Margrethe, f. 1934. I 1949 ble fra bnr. 1 utskilt bnr. 9 (s. d.). Grønoset flyttet 1954 til Sem og solgte Bakkedammen s.å. for kr. 40 000 (herav for løsøre kr. 3000) til

Gunnar Framnæs 1554—. Fra Biri, f. 1906, g.m. Martha Kroken fra Vinje, f. 1902. Ingen barn.

Bnr. 1 (hvori inngått bnr. 3) har 58 mål jord og ca. 350 mål skog, mest barskog og beliggende øst for gården. Tidligere var det en utslått i skogen sydvest for innmarken. Eiend. nylig drenert. Bebyggelse: Framhus og uthus, begge rest. av nåv. eier, ved- og redskapshus, smie. Vannledningen forbedret i 1950. El. motor siden 1937. Eget treskeverk.

Marknavn: Dammen, La'vennæ (kommet fra Ådne).

Besetning (ca. 1950): 3 kuer, 1 gris og noen høns.

 

Bruksnr. 2 (skyld 70 øre).

Utskilt 1871 fra bnr. 1 og av Kristen Abrahamsen solgt til

Johan Andersen 1871—76. F. 1821 på Ø. Nøklegård, d. 1876; ug. Hadde tidligere bodd på Nøklegård og vært dagarbeider. Skifteskjøte av 1878 til

Karl Johan Johansen 1878—85. G.m. Martin Andersdtr. De fikk her sønnen Ingvald, f. 1879. Solgte igjen 1885 for kr. 2000 til

Gullik Larsen 1885—1914. F. 1839 på Skarsholt, g. 1882 m. Anne Helene Kristensdtr., f. 1857 på Ruelsrød-pl. 6 barn, hvorav 1 d. liten; de øvrige var: 1. Laurits, f. 1883, d. 1963, g.m. Amanda Mathilde Svendsen fra Melsomvik, f. 1882, d. 1967; de hadde gård på Hunsrød i Sandar. 2. Elen Sofie, f. 1885. 3. Karen Elise, f. 1887. 4. Gunhild Andrea, f. 1891. 5. Edvard, f. 1897, g.m. Klara Karlsen Haugtuft, f. 1891; de hadde gård på S. Fevang i Sandar. Gullik flyttet til Hunsrød i Sandar og solgte bnr. 2 ved skjøte tgl. 1914 til Ingeborg Bakke (enke etter Peder Kristensen), eier av bnr. 4. Bnr. 2 følger deretter bnr. 4 (s. d.). I 1948 ble fra bnr. 2 utskilt bnr. 8 (s. d.).

 

Bruksnr. 3 (skyld mark 2,67).

Peder Abrahamsen (se Bruk 1 b) solgte 1839 denne eiend. til bror Kristen Abrahamsen Ådne (se d.g.), som senere også kjøpte bnr. 1. Han drev begge eiend. som underbruk under sin gård på Ådne. Bnr. 3 følger senere bnr. 1 (s. d.), som bnr. 3 i 1917 også formelt ble slått sammen med, og den forenede eiend. fikk bnr. 1.

 

Bruksnr. 4 (skyld mark 1,91).

Abraham Andersen solgte i 1887 (skjøtet tgl. 1892) denne halvdel av Bruk 2 (se ovfr.) for kr. 3000 til svigersønnen

Peder Kristensen 1887—1909. F. 1851 på Ådne (sønn av Kristen Olsen), d. 1909, g. 1880 m. Ingeborg Andrea Abrahamsdtr. Bakke, f. 1855, d. 1918. Barn: 1. Anders Kristian, f. 1880 i Sandar, d. 1946 på Bakke; ug. 2. Ingvald, f. 1882, se ndfr. 3. Olette Mathilde, f. 1885, d. 1941 på Bakke; ug. 4. Anne Sofie, f. 1887, d. 1954 i Andebu; ug. 5. Hjalmar, f. 1890, se ndfr. Peder Bakkes enke Ingeborg Bakke satt med gården til sin død. Hun kjøpte i 1914 også bnr. 2 (se ovfr.). I 1894 ble fra bnr. 4 og 5 utskilt bnr. 6 (s. d.). Arvingene etter Peder og Ingeborg Bakke solgte ved skjøte tgl. 1920 bnr. 4 og 2 for kr. 9000 + husvære m.v. til sønn

Hjalmar Bakke 1920—26. F. 1890, slakter, d. 1940; ug. Bnr. 4 og 2 ble i 1926 ved auksjonsskjøte for kr. 20 500 solgt til bror

Ingvald P. Bakke 1926—35. F. 1882, gbr. og tømmerm., d. 1935, g. 1914 m. Mathilde Enden (Nomme), f. 1888, d. 1959 i Tønsberg. Hadde tidligere hatt gård på Kleppan, bnr. 3 (se d.g., hvor øvrige personalia finnes). Etter Ingvald Bakkes død satt enken Mathilde Bakke i uskifte til 1948, da hun for kr. 70 000 (hvorav for løsøre kr. 15 000) solgte bnr. 4 og 2 til Vidaråsen Landsby.

 

Hjalmar Bakke.

 

Vidaråsen Landby.

 

Lars Holmen 1948—66. F. 1911 i Holmen (V. Skorge, bnr. 6, s. d.), d. 1978 i Sandefjord, g. 1933 m. Thorlaug Sørensen, f. 1910 i Sandar. 3 barn: 1. Lilli Veslemøy, f. 1935, d. 1944. 2. Lars Viggo, f. 1945, driftssjef, g.m. Reidun Holtan, f. 1943; bopel «Fagerli», Våle i Andebu. 3. Signe Lilli, f. 1947. I 1948 ble fra bnr. 2 utskilt bnr. 8 (s. d.). Holmen solgte bnr. 4 og 2 i 1966 til Vidaråsen Landsby.

Bnr. 4 og 2 har en samlet matrikkelskyld på mark 2,61. Gården hadde ca. 1950 83 mål jord og 300 mål skog. Våningshus bygd 1940, uthus 1912, bryggerhus, vedskjul og smie.

INNHOLD

GÅRDSREGISTER

 

Vidaråsen Landsby.

Dette senter for voksne psykisk handikappede bygger på Rudolf Steiners ideer og ble grunnlagt her i 1966 av Margit Engel, Phyllis og Ivan Jacobsen og Trygve Thornæs. Helt fra begynnelsen av er en betydelig del av midlene til driften og den videre utbygging av landsbyen blitt skaffet til veie ved de «lysaksjoner» som russen hvert år arrangerer. Medarbeiderne hjelper de utviklingshemmede med veiledning og undervisning og sørger for at alle får del i nyttig, meningsfylt arbeid. Fra 1966 til i dag har Landsbyen hatt en meget sterk utvikling. Den har i dag hele 23 bygninger. Av disse er det 6 verksteder: Snekkerverksted, dukkeverksted, gullsmedverksted, kurvmakerverksted, pottemakerverksted og smykke- og metallverksted. Dessuten har man bakeri og gartneri og det drives et ikke ubetydelig jordbruk, som skaffer til veie adskillig av de matvarer som trenges. I et stort nytt seminarbygg holdes 3-årige seminarer, et slags folkehøyskole for nye medarbeidere som kombinerer studier med arbeid. Landsbyen har eget kapell og eget orkester. Det bor i dag ca. 140 mennesker i Vidaråsen Landsby, i 12 såkalte familiehus, derav er 60 handikappede, resten medarbeiderne og deres barn. Landsbyens gårdsbruk har i dag (1980) en besetning på 2 hester, 8 kuer, 1 okse, 6 kviger, 2 kalver, en flokk sauer og 60 høns. Landsbyens område er etter hvert blitt betydelig utvidet ved kjøp av tilgrensende arealer. Vidaråsen Landsby har ingen egentlig bestyrer; den er et fellesskap. (Se også den nylig utkomne bok: «Vidaråsen Landsby. Ideer, dagligliv, bakgrunn». Red. Øistein Parmann. Oslo 1980. Dreyers Forlag.)

 

Bruksnr. 5 (skyld mark 1,93).

Abraham Andersen solgte i 1887 (skjøtet tgl, 1892) for kr. 3000 denne halvdel av Bruk 2 (se ovfr.) til sønn

Anders Abrahamsen 1887—96. F. 1857, d. 1937 på Ellefsrød, g. 1890 m. Anne Olga Johansdtr. Svindalen, f. 1865, d. 1949. 3 barn: 1. Abraham, f. 1892, stuert, utvandret 1913 til Amerika; har ikke senere latt høre fra seg. 2. Martha Marie, f. 1894, d. 1968, ug.; drev farens tidligere gård på Ellefsrød (se d.g., bnr. 3). 3. Margit Othilde, f. 1897, d. 1973, g.m. sjåførlærer Leif Gjermundrød, f. 1894 i Halden (oppvokst på Gjermundrød), d. 1961; bosatt Tønsberg. — Martha og Margit overtok i 1949 Ellefsrød bnr. 3 og 5 (s. d.) etter sin far, som hadde kjøpt Ellefsrødgården i 1909 etter først å ha hatt Skarsholt, bnr. 5 (s. d.). I 1894 ble bnr. 6 (s. d.) utskilt fra bnr. 4 og 5. Anders Abrahamsen solgte Bakke, bnr. 5 i 1896 for kr. 3925 til

Torger Olsen 1896—1909. F. 1853 i Dalen (Trolldalen), tømmerm., d. 1909, g. 1880 m. Andrine Jakobsdtr., f. 1856 i Svindalen, d. 1916. Torger hadde tidligere hatt bnr. 8 i Svindalen (s. d.). 10 barn, hvorav 9 vokste opp: 1. Olaf Hartvig, f. 1880, se ndfr. 2. Alma Marie, f. 1882, utvandret til Amerika og ble g. der, men ektesk. oppl.; bosatt Portland, Oregon. 3. Mina Oliva, f. 1884, husholderske, ug. 4. Thora Alvilde, f. 1887, d. 1958, g. 1911 m. em. Edvard O. Askjem; se d.g., bnr. 1. 5. Hjalmar Arnt, f. 1889, skredder, g.m. en finsk dame i Amerika; bosatt Brooklyn. 6. Johan Anton, f. 1892, g.m. Helga Skåtan fra Hvarnes, f. 1896, har vært snekker og gbr. på Skåtan. 7. Marte Marie, f. 1895, g. 1916 m. Hartvik Olsen, se Skarsholt, bnr. 5 og Ø. Skjelland, bnr. 1 (hvor personalia finnes). 8. Karsten Einar, f. 1898, har drevet buntmakerforretning i Amerika og g. der; bosatt Brooklyn. 9. Karen Kamilla, f. 1903, g.m. tanntekniker Ingvald Olsen fra Trondheim, f. 1905, d. 1964; bosatt Tønsberg. Etter Torger Olsens død satt enken Andrine Bakke i uskifte til 1915, da hun for kr. 6500 solgte gården til eldste sønn

Olaf T. Bakke 1915-47. F. 1880 i Dalen (Trolldalen), d. 1956 på Nøklegård, g. 1901 m. Inga Olava Abrahamsdtr. Ø. Nøklegård, f. 1875, d. 1957. Hadde en tid også Vinkjelderen (Ø. Hallenstvedt, bnr. 13, s. d.). 7 barn, hvorav 5 vokste opp: 1. Trygve Arnt, f. 1903, d. 1970, radioreparatør, g. 1926 m. Agnes Holt, f. 1906 på S. Holt; bosatt Tønsberg. 2. Aslaug Marie, f. 1906, d. 1974, g.m. Hans Haugerød, f. 1903; se Rønningen (Andebu pgd., bnr. 15). 3. Olaug Ingerta, f. 1909, d. 1975, g. 1944 m. skog- og sagbruksarb. Johan Haugerød, f. 1908; bosatt Prestegårdsfeltet. 4. Sigurd Kolbjørn, f. 1911, motorm., g. 1937 m. Nelly Martine Ellefsrød, f. 1916 i Skjee; bosatt Strengsdal, Nøtterøy. 5. Ragnhild Margrete, f. 1913, d. 1980, g.m. Harald Tveit; se Ø. Nøklegård, bnr. 6. Olaf T. Bakke flyttet til Ø. Nøklegård, bnr. 6 (s. d.), som var tilfalt hans hustru ved arv, og solgte Bakke, bnr. 5 i 1947 for kr. 25 000 til Anders Karlsen, som året etter for samme pris solgte videre til

Albert Bager 1948—57. F. 1912, skogsarb. (en tid veivokter), g.m. Bertha Sofie Stålerød, f. 1917. Barn: Anders Kristian, f. 1950, se Ådne, bnr. 3, hvor også foreldrene bor. Bager kjøpte bnr. 8 (s. d.) og solgte bnr. 5 i 1957 for kr. 34 000 til Anders Døvle (personalia, se Døvle, bnr. 3). Han byttet 1959 jord og skog med Lars Holmen på bnr. 4, slik at Døvle fikk det meste av Holmens skog og Holmen all jorda og en del av skogen; fra Holmen gikk så dette over til Vidar-åsen; Albert Bager hadde beholdt framhuset. I 1968 ble bnr. 5 overtatt av sønn Rolf Døvle (personalia, se V. Skorge, bnr. 1 (Skuggen)).

 

Bruksnr. 6, Fransrønningen (skyld 10 øre).

Hadde tidligere vært husmannsplass (se ndfr. under Husmenn).

Utskilt 1894 fra bnr. 4 og 5 med 5 øres skyld fra hvert, og for tils. kr. 500 kjøpt av

Anton Eriksen 1894—97. Hadde tidligere bodd her som inderst. F. 1862 på Bakke-pl. (Fransrønningen), tømmerm., g. 1883 m. Andrine Sørensdtr., f. 1860 i Sandar. 3 barn f. her, hvorav 1 d. liten; de to andre var: 1. Klara Annette, f. 1885. 2. Edvard Sofus, f. 1887, snekkerlærl., d. 1905 i Tønsberg; ug. Eriksen solgte igjen i 1897 for kr. 700 til Abraham Jensen Tolsrød (personalia, se Tolsrød, bnr. 5). Bnr. 6 ble ved skjøte tgl. 1906 for samme pris solgt til

Anton Larsen 1906—35. F. 1864 på V. Hotvedt (Støvsrød), skomaker, d. 1944, g. 1897 m. Antonette (Annette) Olsdtr., f. 1868 i Skogdalen, Kodal, d. 1943. Barn: 1. Ludvig Oskar, f. 1897, se ndfr. 2. Inga Marie, f. 1899, g. 1935 m. veivokter Petter Alfred Tiller, f. 1899 i Steinkjer; bosatt Stokke. Anton Larsen solgte i 1935 bnr. 6 for kr. 2500 + husvær til sønn

Ludvig A. Bakke 1935—57. F. 1897 sjøm., d. 1957, g. 1925 m. Edelborg Amanda Nilsen, f. 1901 i Skjee. Barn: 1. Leif Ernst, f. 1926, elektriker, d. 1969, g.m. Rigmor Johnsen fra Risør, f. ca. 1926; bosatt i Nykirke. 2. Henry, f. 1930, maskinist, g.m. Gerd Moen fra Fon, f. 1925; bosatt Undrumsdal. 3. Aud Gerda, f. 1935, g.m. maskinoperatør Sverre Åsen fra Tønsberg, f. 1932; bosatt Jeløya. Enken Edelborg Bakke solgte i 1958 bnr. 6 for kr. 25 000 til Johan J. Bråthen, som i 1964 solgte videre til

Knut Haukjem 1964—-. F. 1924 i Veggli., slakteriarb., g.m. Bertha Johanne Slettingdalen, f. 1927. 12 barn: 1. Liv Edith, f. 1946, g.m. verkstedarb. Ivar Gustavsen fra Sandar, f. 1941; bosatt Haukerød. 2. Helge Olav, f. 1948, sjåfør, g.m. Åse Marianne Johnsen fra Botne, f. 1951; bosatt Prestegårdsfeltet. 3. Berit Synnøve, f. 1949, seiler som matros; bosatt Hvittingfoss. 4. Kjell Vidar, f. 1950, styrm., bor hjemme. 5. Inger Johanne, f. 1952, hushjelp; bosatt Hvittingfoss. 6. Steingrim, f. 1954, stillasarb., g.m. Ester Kristensen fra Porsgrunn, f. 1954; bosatt Sandefjord. 7. Knut Arne, f. 1962, verkstedarb., bor hjemme. 8. Else Marie, f. 1963, slakteriarb., bor hjemme. 9. Oddbjørn, f. 1965, slakteriarb., bor hjemme. 10. Per Ivar, f. 1966. 11. Ann Kristin, f. 1968. 12. Aud Irene, f. 1970.

Bnr. 6 har 10 mål innmark; ingen skog. Hage med bærbusker. El. kraft fra 1921. Bebyggelse: Framhus, rest., uthus, bryggerhus. Vann innlagt. Det dyrkes grønnsaker og poteter. Grisehold.

 

Bruksnr. 7, Bakkeskaug (skyld 63 øre).

Utskilt fra bnr. 1 i 1917 og ved skjøte tgl. 1918 for kr. 4850 solgt til Johan Anton Olsen Dalen (hans og familiens personalia, se Dalen (Trolldalen, bnr. 5), som i 1929 for kr. 7000 solgte bnr. 7 til

Johan Ellefsrød 1929—71. F. 1897 på Ellefsrød, d. 1981; var sjøm. og hvalf. i 27 år. G. m. Jenny Aadne, f. 1900. Barn: 1. Ingar, f. 1921, se bnr. 10. 2. Mary, f. 1924 på Nøklegård, g. 1945 m. lastebileier Severin Hansen, f. 1923 i Sandar; bosatt Ljøsterød, bnr. 5 (se d.g.). 3. Oddveig, f. 1936, g.m. vaktm. Einar Torp fra Sandefjord, f. 1938; bosatt Sandefjord. I 1949 ble utskilt bnr. 10 (se ndfr.). Bnr. 7 ble i 1971 solgt til sønn Ingar Ellefsrød (personalia, se bnr. 10).

Bnr. 7 har 25 mål innmark og 45 mål skog, mest barskog. Forrige eier ny dyrket 10 mål og drenerte gården. Hage med bærbusker. Merker etter kullmiler. Bebyggelse: Framhus, uthus, snekkerverksted. Vann innlagt 1931, forbedret 1957. El. kraft fra 1944. Besetning (ca. 1950): 4 kuer, 15—20 høns.

 

Bruksnr. 8, Smedstad (skyld 1 øre).

Utskilt 1948 fra bnr. 2 og overtatt av

Peder Bakke 1948—57. F. 1917 på Kleppan, sønn av Ingvald P. Bakke, hvalf. og snekker, g. 1947 m. Arna Olina Olsen, Smidsrød, Nøtterøy, f. 1924 i Brønnøysund. Barn: 1. Ingvald Oskar, f. 1947. 2. Anne Marie, f. 1951. 3. Gunnar, f. 1953. 4. Per Arne, f. 1963. Familien flyttet til Smidsrød på Nøtterøy og solgte bnr. 8 i 1957 til Albert Bager (personalia, se bnr. 5), som i 1966 solgte videre til Vidaråsen Landsby (se ovfr.).

 

Bruksnr. 9, Fredbo (skyld 2 øre).

Utskilt 1949 fra bnr. 1 og solgt til Henry Jahnsen, som i 1954 solgte igjen til Odd Andersen. Denne avhendet bnr. 9 i 1967 til Phyllis Jacobsen (bodde her), som i 1971 solgte det til Vidaråsen Landsby (se ovfr.).

 

Bruksnr. 10, Skaubo (skyld 2 øre).

Utskilt 1949 fra bnr. 7 og av Johan Ellefsrød solgt til sønnen

Ingar Ellefsrød 1949—. Han bygde her s.å. F. 1921, snekker og tømmerm., g.m. Asta Møyland, f. 1927. 

Ellefsrød overtok i 1971 også farens tidligere eiend., bnr. 7 (s. d.).

 

Husmenn

Fransrønningen (tidligere også kalt Bakkerønningen) var husmannsplass under Bakke. Iallfall i senere tid var det to husmenn her.

I 1698 ble et barn f. på Bakke-eie. — Johannes Bakke-eie og h. Helene fikk 1762 sønnen Karl.

I 1801-folketellingen oppføres ingen husmann på Bakke.

Abraham Hansen er husm. her i 1849. Kom snart etter til Ambjørnrød og så til Fjellengen (Ødegården, bnr. 4, se d.g., hvor alle personalia finnes). — Anders Rasmussen og h. Karen Marie Larsdtr. oppføres som husm.folk her i 1854, da de får datteren Karen Andrine. Flytter så vekk.

Deretter finner vi som husmenn i «Bakkerønningen» to sønner av gbr. Isak Pedersen (se ovfr., Bruk 1 a):

Erik Isaksen er husm. fra ca. 1857 til sin død. F. 1817 på Bakke, d. 1889, g. 1844 m. Maren Andrine Abrahamsdtr., f. 1824 i Oserød u. Torp. De bodde først noen år i Svindalen, hvor de 3 eldste barna ble født. 9 barn, hvorav 1 d. liten; de øvrige var: 1. Ivar Johan, f. 1844. 2. Andrine Lovise, f. 1846. 3. Hella Andrea, f. 1849. 4. Olava, f. 1852. 5. Ole Kristian, f. 1854, sjøm. 6. Elen Mathilde, f. 1857. 7. Anton, f. 1862, se ovfr., bnr. 6. 8. Edvard, f. 1865.

Johan Isaksen var husm. her ca. 1860—70. Hadde tidligere vært husm. på Ellefsrød og deretter bodd på Tolsrød. F. 1827 på Bakke, d. 1887 på Nes-Bergan, g. 1854 m. Marte Kristine Kristensdtr. Sjue, f. 1822, d. 1867. 6 barn, hvorav 2 d. små; de øvrige var: 1. Jakob Kristian, f. 1854 på Ellefsrød. 2. Johanne Karoline, f. 1858 på Tolsrød, g. 1885 m. Martinius Paulsen Nes-Bergan (se Nes, bnr. n). 3. Elise Martine, f. 1859. 4. Trine Andrine, f. 1865. Johan Isaksen kjøpte i 1882 et bruk på Nes-Bergan (se Nes, bnr. 11).

Ole Olsen var husm. på Bakke ca. 1866—80. F. 1842 på Døvle, d. 1919 i Rolighet u. Torp. G. 1) 1866 m. Maren Olea (Oline) Kristensdtr. Ø. Gjermundrød, f. 1835, d. 1871. Barn: (1.) Hans Olaf, f. 1868, se Sagrønningen (u. Ø. Nøklegård, bnr. 6). G. 2) 1873 m. Elen Lovise Jakobsdtr., f. 1848 på Skarsholt, d. 1915 i Rolighet. 8 barn sammen, hvorav 1 d. liten; de øvrige var: 2. Nils Kristian, f. 1875. 3. Karen Johanne (Hanna), f. 1877, g. 1901 m. Johan Larsen Askedal (se V. Hotvedt, bnr. 14). 4. Ingvald, f. 1879, sjøm., d. 1902 på hospital i Bordeaux; ug. 5. Anton, f. 1881, sjøm. 6. Anne Sofie, f. 1884. 7. Inga Annette, f. 1886. 8. Hans Kristian, f. 1889, utvandret til U.S.A., drev en kolonialforr. i San Francisco. Fra ca. 1880—90 var Ole Olsen husm. i Nordre Rolighet u. Torp (se Torp, Husmenn), deretter husm. i Damsrønningen (se Ø. Nøklegård, Husmenn) til forbi århundreskiftet.

Om Fransrønningen som selveierbruk, se ovfr,, bnr. 6.

 

**********

 

I «Bakkeskogen», antagelig i hus på leid grunn, bodde ca. 1890 Hans Martin Hansen, f. 1867 på Tveitan i Kodal, g. 1889 m. Karen Johanne Larsdtr., f. 1865 på Gulli; de hadde datteren Anna Gunhilde, f. 1889.

INNHOLD

GÅRDSREGISTER