Forkortelser

INNHOLD

GÅRDSREGISTER

arb.: arbeider

opps.: oppsitter

bmk.: bismermerker

ovfr.: ovenfor

bnr.: bruksnummer

rbd. s.v.: riksbankdaler sølvverdi

bpd.: bismerpund

rdl.: riksdaler

d.: død

Rygh NG: O. Rygh,Norske Gaardnavne.

d.e.: den eldre

B. 6. Jarlsberg og Larviks Amt. Udg. af A. Kjær. Kra 1907.

d.g.: denne gård

DN: Diplomatarium Norvegicum

s. d.: se dette (denne, disse)

dtr.: datter

skill.: skilling

d.y.: den yngre

skj.: skjeppe

em.: enkemann

skpd.: skippund

f.: født

spd.: spesiedaler

ff.: og følgende sider

s.st.: sammesteds

flg.: følgende

styrm.: styrmann

gbr.: gårdbruker

s. å.: samme år

gl.: gammel

tgl.: tinglyst

glt.: gammelt

tils.: tilsammen

g.m.: gift med

tingb. eller tb.: tingbok

g. 1) m.: gift første gang med

tv.auksj.: tvangsauksjon

g. 2) m.: gift annen gang med

u.: under (ved plassnavn)

gno.: gammelnorsk

u. b.: uten bygsel

gnr.: gårdsnummer

ug.: ugift

Hale, Place Names: Christopher S. Hale, Place Names in the Parish of Andebu, County Vestfold, Norway. A Dissertation for the Degree of Doctor of Philosophy, Chicago, 111., 1972.,

pr.gj.: prestegjeld

pl.: plass(en)
pb.: pantebok
pgd.: prestegård

h.: hustru

Vestf. Oldt.: Vestfolds oldtidsminner. Bearb. av Sigurd Grieg. Oslo 1943.

hvalf.: hvalfanger

INNHOLD

GÅRDSREGISTER