FORORD BIND 2 (Andebu)

INNHOLD

GÅRDSREGISTER

Med utgivelsen av dette bindet, som omfatter Andebu hovedsogn, er prestegjeldets gårdshistorie ferdigskrevet, og dermed også Andebu Bygdebok fullført. Arbeidet med bygdeboken har pågått i over 35 år, en lang tid, men som Lorens Berg engang sa, «arbeidet med innsamling av stoff til en bygdebok, er som å føre i land en hel skipslast». Om selve organiseringen av arbeidet, bygdeboknemndas innsats m.v. henviser jeg til forordet i bind I.

Etter nemndas vedtak er bruk utskilt etter 1950 ikke tatt med. Når det gjelder tidligere etablerte bruk, er eier- og brukerforhold såvidt mulig ført fram helt til i dag, etter 1950 dog med færre biografiske detaljer. Således er barna ikke oppført når familiens barn alle er født etter 1950, men hvor noen av barna er født før, noen etter 1950, har vi funnet det rimeligst å ta alle barna med. Når det gjelder personbildene, har vi konsentrert oss om eldre bilder, dvs. bilder fram til ca. 1. verdenskrig, og vi har lagt vekt på å få en så vidt mulig jevn spredning av bildene på de forskjellige deler av bygda.

Skrivemåten av selve gårdsnavnene følger den offisielle matrikkel. Ved skrivemåten av enkeltpersoners familienavn har vi for den senere tids vedkommende søkt å finne fram til vedkommendes egen skrivemåte.

En liste med rettelser og tilføyelser til bd. I—III finnes bak i dette bindet, likeså et navneregister til bd. I og II.

Redaktøren vil få fremføre sin beste takk til alle som har bidratt til arbeidet med utgivelsen av Andebu Bygdebok, til bygdeboknemndas medlemmer for deres store innsats gjennom mange år med innsamling av materiale på gårdene, og til alle som ellers har gitt opplysninger og stilt familiebilder til disposisjon. En særlig takk til bygdeboknemndas formann i de siste ti år, Ragnar Berg, som har vært en utrettelig og effektiv hjelper, bl.a. med korrekturlesningen og ved tilveiebringelsen av illustrasjonsmaterialet. Jeg vil også få takke Andebu kommune og dens funksjonærer for all imøtekommenhet i de mange år arbeidet har pågått. Samarbeidet med kommunen og bygdeboknemnda har hele tiden vært utmerket, likeså med Kirstes boktrykkeri, som jeg bringer en erkjentlig takk for velgjort trykkeriarbeid og for all velvilje og hjelpsomhet.

 

Oslo, i mai 1982.

Arne Gallis