FORORD BIND 3 (Høyjord og Kodal)

INNHOLD

GÅRDSREGISTER

Nærværende bind III av Andebu Bygdebok, omfattende gårds- og slektshistorien for Høyjord og Kodal, utkommer altså før bind II (Andebu hovedsogn). Dette skyldes at stoffet til bind III av forskjellige grunner forelå tidligst, og bygdeboknemnda fant ikke at vi kunne vente med utgivelsen av dette bindet til også bind II var ferdig.

Etter nemndas vedtak er bruk utskilt etter 1950 ikke tatt med. Når det gjelder tidligere etablerte bruk er eier- og brukerforhold såvidt mulig ført fram helt til i dag, etter 1950 dog med færre biografiske detaljer. Således er barna ikke oppført når alle familiens barn er født etter 1950, men hvor noen av barna er født før, noen etter 1950, har vi funnet det rimeligst å ta alle barna med. Høyavling er ikke tatt med under avlingsoppgavene fra ca. 1950.

Når det gjelder personbildene, hadde nemnda besluttet at vi skulle konsentrere oss om eldre bilder. Noen av de innleverte bilder er ikke kommet med, i de fleste tilfelle fordi bildenes kvalitet ikke egnet seg for reproduksjon.

Skrivemåten av selve gårdsnavnene følger den offisielle matrikkel. Ved skrivemåten av enkeltpersoners navn har vi for den senere tids vedkommende forsøkt å finne fram til og brukt vedkommendes egen skrivemåte.

Redaktøren vil få framføre sin beste takk til alle som har bidratt til utgivelsen av dette bind, til bygdeboknemnda som har gjort en helhjertet innsats gjennom mange år med innsamling av materiale og bilder på gårdene, til personalet ved kommunekontoret som har hjulpet til med opplysninger for den aller siste tid, til alle dem som beredvillig har svart på de mangfoldige skriftlige henvendelser og stilt verdifulle familiebilder til disposisjon. Takk også til Kirstes Boktrykkeri for velgjort trykkearbeid og beredvillig hjelpsomhet, og til Stig Anfinsen, som har tatt de fleste fotografiene av husbygninger. Redaksjonen er takknemlig for å få beskjed om feil og utelatelser, som så kan komme med i siste bind.

Ett av bygdeboknemndas medlemmer, Ivar Bjørndal, er gått bort siden første bind utkom. Han hadde vært medlem av nemnda helt siden den ble nedsatt og var en drivende kraft i innsamlingen av materiale i Kodal. To nye medlemmer er kommet til: Sverre Gaasholt og Lauritz Hvitstein i Kodal.

Oktober 1978.

Redaktøren

INNHOLD

GÅRDSREGISTER